تبلیغات
.سر به هوا

السلام علیک ایها الرضا یابن رسول الله

سلام :

به مناسبت شهادت امام رضا (ع)چهل سخن رو از ایشون گذاشتم شاید برای اینکه بتونیم رهرو واقعی اهل بیت باشیم باید از خودشون درس بگیریم .

سه ویژگى برجسته مومن
لایكـون المـؤمـن مـومنـاً حتـى تكـون فیه ثلاث خصـال : 1 ـ سنة من ربّه. 2 ـ و سنة من نبیّه. 3 ـ و سنة من ولیّه. فـاما السنة مـن ربه: فكتمان سـره. و امـا السنة من نبیه فمـداراة الناس. و امـا السنة مـن ولیه فـالصبـر فـى البـاسـاء و الضـراء.
مـؤمـن , مـؤمـن واقعى نیست, مگـر آن كه سه خصلت در او بـاشــ د: سنتـى از پـروردگـارش، سنتـى از پیـامبـرش و سنتـى از امـامـش.
اما سنت پروردگارش , پـوشاندن راز خود است, اما سنت پیغمبرش , مدارا و نرم رفتارى با مردم است, اما سنت امامـش صبر كردن در زمان تنگدستـى و پریشان حالى است.

پـاداش نیكـى پنهانـى و سزاى افشـا كننـده بــدى
الـمستتر بـالـحسنة یـعـدل سبعین حسنة, و المذیع بالسیئة مخذول, و المستتر بالسیئة مغفور له
پنهان كننده كار نیك (پاداشش) برابر هفتاد حسنه است, و آشكاركننده كار بد سـرافكنـده است, و پنهان كننـده كـار بـد آمـرزیـده است.

نظافت
من اخلاق الانبیاء التنظف.
از اخلاق پیـامبـران, نظافت و پـاكیزگــى است.

امین و امیـن نمـا
لـم یخنك الامیـن و لكـن ائتمنت الخـائن.
امین به تو خیانت نكرده)و نمى كند) و لیكن (تو) خائن را امین تصور نموده اى .

مقام برادر بزرگتر
الاخ الاكبر بمنزلة الاب.
برادر بزرگتر به منزله پدر است.

دوست ودشمن هر كس
صدیق كل امرء عقله و عدوه جهله.
دوست هركس عقل او, و دشمنش جهل اوست.

دوستى با مردم
التودد الى الناس نصف العقل.
دوستى با مردم, نیمى از عقل است.

بدى قیل و قال
ان الله یبغض القیل والقـال واضـاعة المـال و كثـرة السـؤال.
بدرستى كه خداوند, داد وفریاد وتلف كردن مال و پرخواهشى را دوشمن مى دارد.

ویژگیهاى دهگانه عاقل
لا یتـم عقل امـرء مسلـم حتـى تكون فیه عشر خصـال : الخیــر منـه مـأمــول. و الشر منه مأمـون. یستكثر قلیل الخیر من غیره, و یستقل كثیر الخیر مـن نفسه. لا یسأم من طلب الخـوائج الیه, و لا یملّ مـن طلب العلـم طول دهره. الفقر فى الله احب الیه من الغنى و الذل فى الله احب الیه مـن العز فى عدوه. و الخمـول اشهى الیه من الشهرة. ثـم قال (ع): العاشرة و ما العاشرة؟ قیل له: ما هى ؟ قال(ع): لایرى احدا الا قال: هو خیر منى و اتقى .
عقل شخص مسلمـان تمـام نیست, مگر ایـن كه ده خصلت را دارا بـاشـد:
1
ـ از او امید خیر باشد.
2
ـ از بدى او در امان باشند.
3
ـ خیر اندك دیگرى را بسیار شمارد.
4
ـ خیر بسیار خود را اندك شمارد.
5
ـ هـر چه حـاجت از او خـواهنـد دلتنگ نشـود.
6
ـ در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود.
7
ـ فقـر در راه خـدایـش از تـوانگـرى محبـوبتـر بـاشــد.
8
ـ خـوارى در راه خـدایـش از عزت بـا دشمنـش محبـوبتـر بـاشــ د.
9
ـ گمنـامـى را از پـرنـامـى خـواهـانتـر بـاشـد.
10
ـ سپس فـرمـود: اما دهمى ! و چیست دهمى ؟ به او گفته شـد: چیست؟ فـرمـود: احـدى را ننگـرد جز ایـن كه بگـویـد او از مـن بهتـر و پـرهیزكـارتـــر است.

نشانه سفله
سئل الـرضـا (ع) عن السفلة؟ فقـال (ع): من كان له شى ء یلهیه عن الله.
از امام رضا(ع) سوال شد: سفله كیست؟
فـرمـود: آن كه چیزى دارد كه از (یـاد) خـدا بـازش دارد.

ایمان, تقوا و یقین
ان الایمان افضل من الاسلام بدرجة, والتقـوى افضـل مـن الایمان بدرجة و لم یعط بنوآدم افضل من الیقین.
ایمان یك درجه بالاتر از اسلام است, و تقوا یك درجه بالاتر از ایمان است و به فـرزنـد آدم چیزى بـالاتـر از یقیـن داده نشده است.

میهمانى ازدواج
مـن السنة اطعام الطعام عند التزویج.
اطعام و میهمـانـى كـردن بـراى ازدواج از سنت است.

صله رحم با كمترین چیز
صل رحمك و لـو بشربة من ماء و افضل مـا توصل به الـرحـم كف الاذى عنها.
پیوند خـویشـاوندى را برقرار كنید گر چه با جرعه آبى باشد, و بهترین پیوند خـویشـاونـدى ,خـوددارى از آزار خـویشـاونـدان است.

سلاح پیامبران
عن الـرضـا(ع) انه كـان یقـول لاصحـابه: علیكم بسلاح الانبیاء فقیل: و ما سلاح الانبیاء؟ قال: الدعاء.
حضـرت رضا (ع) همیشه به اصحاب خـود مـى فـرمود: بر شما باد اسلحه پیامبران! گفته شـد : اسلحه پیـامبـران چیست؟ فـرمـود: دعا.

نشانه هاى فهم
ان من علامات الفقه: الحلم و العلم , و الصمت باب من ابواب الحكمة. ان الصمت یكسب المحبة, انه دلیل على كل خیر.
از نشانه هاى دیـن فهمـى , حلـم و علم است, و خاموشى درى از درهاى حكمت است. خـامـوشـى و سكـوت, دوستـى آور و راهنمـاى هـر كـار خیرى است.

گوشه گیرى وسكوت
یأتـى علـى الناس زمـان تكون العافیة فیه عشرة اجزاء: تسعة منها فى اعتزال الناس و واحد فى الصمت.
زمانى بر مردم خواهد آمد كه درآن عافیت ده جزء است كه نه جزء آن در كناره گیرى از مردم و یك جزء آن در خاموشى است.

حقیقت توكل
سئل الـرضـا(ع) : عن حـد التـوكل؟ فقـال(ع): ان لاتخـاف احـدا الاالله.
از امام رضا (ع) از حقیقت تـوكل سـوال شـد. فرمـود: این كه جز خدا از كسـى نترسى

بدترین مردم
ان شـر النـاس مـن منع رفـده و اكل وحـده و جلـد عبـده.
به راستـى كه بـدترین مردم كسى است كه یارى اش را (از مردم) باز دارد و تنها بخورد و زیر دستش را بزند.

زمامداران را وفایى نیست
لیـس لبخیل راحة, و لا لحسـود لذة و لا لملـوك وفـاء ولا لكذوب مــروة.
بخیل را آسایشى نیست و حسود را خوشى و لذتى نیست و زمامدار را وفایى نیست و دروغگو را مروت و مردانگى نیست .

دست بوسى نه
لا یقبل الـرجل یـد الـرجل , فـان قبلة یـده كـالصلاة له.
كسى دست كسى را نمى بوسد, زیرا بوسیدن دست او مانند نماز خواندن براى اوست.

حسن ظن به خدا
احسـن الظن بالله, فان من حسـن ظنه بالله كان عنـد ظنه و من رضى بالقلیل من الرزق قبل منه الیسیر من العمل؛ و من رضى بالیسیر من الحلال خفت موونته و نعم اهله و بصره الله دار الدنـیا و دواءهـا واخـرجه منها سـالما الى دارالسلام.
به خداوند خوشبین باش, زیرا هر كه به خدا خوشبین باشد, خدا با گمان خـوش او همراه است, و هر كه به رزق و روزى اندك خشنود باشد, خـداوند به كردار اندك او خشنود باشد , و هر كه به اندك از روزى حلال خشنود باشـد, بارش سبك و خانـواده اش در نعمت باشد و خـداوند او را به دنیا و دوایـش بینا سازد و او را از دنیا به سلامت به دارالسلام بهشت رساند.

اركان ایمان
الایمان اربعة اركان: التـوكل على الله, و الرضا بقضاء الله و التسلیم لامـر الله, والتفویض الى الله.
ایمان چهار ركن دارد:
1
ـ توكل برخدا
2
ـ رضا به قضاى خدا
3
ـ تسلیم به امر خدا
4
ـ واگذاشتن كار به خدا.

بهترین بندگان خدا
سئل علیه السلام عن خیـار العبـاد؟ فقــ ال(ع): الذیـن اذا احسنوا استبشروا, و اذا اساؤوا استغفروا و اذا اعطوا شكـروا, و اذا ابتلوا صبروا, و اذا غضبوا عفوا.
از امام رضـا(ع) دربـاره بهتـریـن بنـدگـان سـوال شـد.
فـرمـود: آنان كه هر گاه نیكـى كنند خـوشحال شوند, و هرگاه بدى كنند آمرزش خـواهند, و هر گاه عطا شـوند شكر گزارند و هر گاه بلا بینند صبر كنند, وهر گاه خشم كنند در گذرند.

تحقیر فقیر
مـن لقى فقیـرا مسلما فسلم علیه خلاف سلامه على الاغنیاء لقى الله عزوجل یـوم القیامه وهو علیه غضبان.
كسى كه فقیر مسلمان را ملاقات نماید و بر خلاف سلام كردنش بر اغنیا بر او سلام كنـد, در روز قیامت در حالـى خـدا را ملاقات نمایـد كه بـر او خشمگیـن بـاشـد.

عیش دنیا
سئل الامام الرضا(ع): عن عیش الدنیا؟ فقال: سعة المنزل و كثرة المحبین.
از حضرت امام رضا (ع): دربـاره خـوشـى در دنیـا سـوال شـد.
فـرمود: وسعت منزل و زیادى دوستان.

 

آثار زیانبار حاكمان ظالم
اذا كذب الولاة حبس المطر, و اذا جار السلطان هانت الدوله, و اذا حسبت الزكوة ماتت المواشى .
زمانـى كه حاكمان دروغ بگویند باران نبارد, و چون زمامدار ستم ورزد, دولت, خـوار گردد. و اگر زكات امـوال داده نشود چهار پایان از بین روند.

رفع اندوه از مومن
مـن فـرج عن مـومـن فـرج الله عن قلبه یـوم القیمه.
هر كس اندوه و مشكلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.

بهترین اعمال بعد از واجبات
لیـس شـى ء مـن الاعمـال عنـد الله عزوجل بعد الفـرائض افضل من ادخـال السرور على المؤمن.
بعد از انجام واجبات, كارى بهتر از ایجاد خـوشحالى براى مومن, نزد خداوند بزرگ نیست.

سه چیز وابسته به سه چیز
ثلاثة موكل بها ثلاثة: تحامل الایام على ذوى الادوات الكاملة و استیلاء الحـرمان علـى المتقـدم فى صنعته, و معاداة العوام على اهل المعرفة..
سه چیز وابسته به سه چیز است:
1
ـ سختـى روزگـار بـر كسـى كه ابزار كـافـى دارد,
2
ـ محـرومیت زیـاد بـراى كسـى كه در صنعت عقب مـانـده بـاشـد,
3
ـ دشمنى مردم عوام با اهل معرفت.

میانه روى و احسان
علیكم بالقصد فى الغنى و الفقر, و البر من القلیل و الكثیر. فان الله تبارك و تعالـى یعظم شقة التـمرة حتـى یـاتـى یـوم القیمة كجبل احـد.

بر شما باد به میانه روى در فقـر و ثروت, ونیكى كردن چه كم و چه زیاد, زیرا خـداوند متعال در روز قیامت یك نصفه خرما را چنان بزرگ نمایـد كه ماننـد كـوه احد باشد.

دیدار و اظهار دوستى با هم
تزاوروا تحـابـوا و تصـافحـوا و لا تحـاشمـوا.
به دیدن یكدیگر روید تا یكدیگر را دوست داشته باشید و دست یكدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.

راز پوشى در كارها
علیكـم فى اموركـم بالكتمان فـى امور الدین و الدنیا فانه روى (( ان الاذاعه كفر)) و روى (المذیع و القاتل شریكان) و روى (ما تكتمه مـن عدوك فلا یقف علیه ولیك).
بـر شمـا بـاد به راز پـوشـى در كـارهـاتـان در امـور دیـن و دنیـا. روایت شده كه (افشاگرى كفر است) و روایت شده (( كسى كه افشاى اسرار مـى كند با قاتل شـریك است)) و روایت شـده كه (( هـر چه از دشمـن پنهان مـى دارى , دوست تو هم بر آن آگاهى نیابد)).

پیمان شكنى و حیله گرى
لا یعدم المـرء دائرة السـوء مع نكث الصفقة , و لا یعدم تعجیل العقــ وبه مع ادراء البغى .
آدمى نمى تـواند از گردابهاى گرفتارى با پیمان شكنى رهایى یابد, و از چنگال عقـوبت رهـایـى نـدارد كسـى كه بـا حیله به ستمگـرى مـى پــردازد.

برخورد مناسب با چهار گروه
اصحب السلطان بـالحذر, و الصـدیق بـالتـواضع, و العدو بـالتحـــرز و العامة بالبشـر.
با سلطان و زمامـدار با تـرس و احتیاط همراهى كن , و با دوست با تواضع و با دشمـن بـا احتیـاط, و بـا مـردم بـا روى خـوش .

رضایت به رزق اندك
من رضى عن الله تعالى بالقلیل من الرزق رضى الله منه بالقلیل من العمل.
هر كـس به رزق و روزى كم از خدا راضى باشد, خداوند از عمل كم او راضى باشد.

عقل و ادب
العقل حباء مـن الله, والادب كلفة فمن تكلف الادب قدر علیه, و مـن تكلف العقل لـم یزدد بذلك الا جهلا.
عقل , عطیه و بخششى است از جانب خدا, و ادب داشتن, تحمل یك مشقت است, و هر كـس با زحمت ادب را نگهدارد, قادر بر آن مى شود, اما هر كه به زحمت بخواهد عقل را به دست آورد جز بـر جهل او افزوده نمـى شود.

پاداش تلاشگر
ان الذى یطلب من فضل یكف به عیاله اعظم اجرا من المجاهد فى سبیل الله.
براستى كسى كه در پى افزایش رزق و روزى است تا با آن خانواده خود را اداره كنـد, پـاداشـش از مجـاهـد در راه خـدا بیشتر است.

به پنج كس امید نداشته باش
خمـس مـن لـم تكـن فیه فلاتـرجـوه لشـى ء مـن الـدنیـا و الاخـرة: من لم تعرف الوثاقة فى ارومته, و الكرم فى طباعه, والرصانة فى خلقه, والنبل فى نفسه و المخافة لربه.
پنج چیز است كه در هر كس نباشد امید چیزى از دنیا و آخرت به او نداشته باش:
1
ـ كسى كه در نهادش اعتماد نبینى .
2
ـ و كسى كه در سرشتـش كرم نیابـى ,
3
ـ و كسـى كه در آفرینشـش استـوارى نبینى ,
4
ـ و كسى كه در نفسش نجابت نیابى ,
5
ـ و كسى كه از خدایش ترسناك نباشد.

پیروزى عفو و گذشت
مـا التقت فئتـان قط الا نصـر اعظمهمـا عفـوا.
گروه با هم رو به رو نمى شوند , مگر این كه نصرت و پیروزى با گروهى است كه عفو و بخشش بیشترى داشته باشد.

عمل صالح و دوستى آل محمد(ص(
لاتدعوا العمـل الصالـح و الاجتهاد فى العبادة اتكالا على حب آل محمد (ص) و لا تدعوا حب آل محمـد(ص) لامرهـم اتكـالا علـى العبـادة فـانـه لایقـبل احـدهـمـا دون الاخر.
مبادا اعمال نیك را به اتكاى دوستى آل محمد(ص) رها كنید, مبادا دوستى آل محمد(ص) را به اتكاى اعمال صالح از دست بدهید, زیرا هیچ كدام از ایـن دو , به تنهایى پذیرفته نمى شود.

منبع : شبکه امام رضا (ع)

التماس دعا

 چهارشنبه 7 اسفند 1387 | نظرات ()


موضوعات

دفاع مقدس

مهدویت

ائمه معصومین (ع)

متفرقه

اسلام

موسیقی

روزانه ها

حجاب

شهادت

دوستان

قرآن

یک وبلاگ مذهبی نظامی

سید مسعود شجاعی طباطبائی

رنگ خدا

قزوه

نشانه

حاج رضوان

میعاد گاه یار

نماینده

مثل هیچکس

نستوه

انتهای بیراهه

سایبریا

خدا هم عاشق است

محمد

میلاد عرفان پور

پلخمون

مجاهدین

رفاقت با شهدا

کربلائی 110

سیاه مشق

دست نوشته های یک بسیجی

آرشیو مطالب

آبان 1389

مرداد 1389

آبان 1388

مهر 1388

شهریور 1388

مرداد 1388

تیر 1388

اردیبهشت 1388

فروردین 1388

اسفند 1387

نویسنده

سر به هوا

آمار سایت

بازدیدهای امروز :
بازدیدهای دیروز :
كل بازدیدها :
كل مطالب :

امکانات جانبی

RSS 2.0

سایت سیاسی فرهنگی مرصاد20